Zorgindicatie

Voor het wonen op de Clophaemer, met de begeleiding die je nodig denkt te hebben, heb je een beschikking voor Beschermd Wonen met als leveringsvorm pgb (persoonsgebonden budget) van de gemeente Utrecht nodig. Deze wordt afgegeven door de afdeling Regionale Toegang van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De beschikking moet je in de centrumgemeente aanvragen waar je nu woont. Je eigen centrumgemeente neemt de aanvraag in behandeling en neemt hier een beslissing over. Dit heet een beschikking voor Beschermd Wonen. De beschikking is onafhankelijk van de leveringsvorm (het pgb). Om bij De Grasboom te kunnen wonen, moet je een beschikking Beschermd Wonen met als leveringsvorm pgb hebben. Een beschikking Beschermd Wonen wordt vaak eerst als ZIN (Zorg in natura) afgegeven. De leveringsvorm pgb moet dan na de beschikking nog aangevraagd worden bij gemeente Utrecht.

Heel belangrijk is jouw persoonlijke motivatie en specifieke wens waarom je de passende zorg in een beschermd-wonen-project van de Grasboom (in Utrecht) zou willen ontvangen en waarom je de voor de leveringsvorm pgb kiest.

De benodigde zorg wordt vanuit het pgb bekostigd.

Goed om te weten:

  • als je gaat verhuizen is de gemeente Utrecht verplicht om je beschikking over te nemen. Dit geldt niet voor de leveringsvorm! Heb je dus al een beschikking Beschermd Wonen met pgb in een andere gemeente, dan moet je opnieuw de leveringsvorm pgb aanvragen in Utrecht.
  • vaak geeft de gemeente Utrecht pas een beschikking Beschermd Wonen af als je daadwerkelijk een plek binnen een project van de Grasboom hebt.

Het is mogelijk dat je bent geïndiceerd voor de WLZ (wet langdurige zorg) en niet onder de Wmo valt. In dat geval dient de financiering voor begeleiding ook in pgb-vorm plaats te vinden. Je kunt dat regelen met het zorgkantoor waar je bekend bent.

Beschermd Wonen

Er bestaat geen regiobinding voor Beschermd Wonen (Wlz en Wmo 2015). Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Dit houdt in dat in principe (potentiële) cliënten zich tot iedere gemeente kunnen wenden voor Beschermd Wonen. In de praktijk blijkt dat gemeenten hier anders mee omgaan en in het kader van het woonplaats-beginsel (Wmo 2022) de ‘sociale binding’ als voorwaarde stellen. Daarmee wordt de landelijke toegang beperkt en is de keuze voor een andere gemeente niet vanzelfsprekend meer.

Belangrijke criteria voor keuze van een bepaald woonproject;

  • jouw persoonlijke motivatie voor passende zorg in een beschermd-wonenproject van de Grasboom
  • waarom je juist in Utrecht wilt wonen en
  • een (positief) sociaal netwerk in je directe omgeving.

Na een interne intake-procedure kun je op de Clophaemer komen wonen als je een beschikking Beschermd Wonen met pgb van de gemeente Utrecht hebt.