Bewonersprofiel

De dienstverlening bij de Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Grasboom Utrecht Clophaemer heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Voor de meeste bewoners is dit de eerste stap vanuit het ouderlijk huis. Maar er zijn ook bewoners die eerder zelfstandig hebben gewoond. De begeleiding richt zich erop bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Het einddoel en tempo worden individueel bepaald. Waar mogelijk ligt het perspectief buiten de Clophaemer in de vorm van zelfstandig wonen (eventueel met ambulante begeleiding).

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit de ouderinitiatieven, in samenspraak met aangesloten zorgleveranciers, een bewonersprofiel en voorwaarden opgesteld. Het is het streven van de Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling vertonen de bewonersprofielen van de negen Grasboomprojecten kleine verschillen.

Voorwaarden voor het wonen bij Grasboom Utrecht Clophaemer

Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past, zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Je hebt aantoonbaar een diagnose binnen het autisme spectrum en minimaal een gemiddelde intelligentie.
 • Je bent in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. Je kan je eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat je in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen veiligheid (bijvoorbeeld afsluiten van de woning en niet iedereen binnen laten).
 • Je hebt een vorm van daginvulling of staat open voor begeleiding naar een vorm van daginvulling buitenshuis zoals studie, arbeid of anderszins voor minimaal 12 uur per week.
 • Je bent zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat open voor begeleiding.
 • Je bent bereid om een aandeel te leveren aan het onderhouden van het balkon en het opruimen van de gemeenschapsruimte.
 • Er is een reëel perspectief naar een grotere mate van zelfstandigheid.
 • Je bent tenminste 18 jaar.
 • Je staat ingeschreven, of schrijft je direct in, bij Woningnet en SSH.
 • Je hebt een maatwerkvoorziening Wmo die recht geeft op ondersteuning in de vorm van Beschermd wonen, afgegeven door de gemeente Utrecht met de leveringsvorm pgb.
 • Naast bovenstaande punten is ook het volledige bewonersprofiel van De Grasboom van toepassing.

Contra-indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden, zijn er contra-indicaties vastgelegd.
Je kunt niet, of je kunt niet meer, wonen bij de Grasboom als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat (autisme is dominante grondslag).
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat.
 • Als er sprake is van ernstige drugs- en/of alcoholproblematiek.
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking.
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 • Als er structurele financiële problemen zijn.
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra-indicatie zijn. *)

*) Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk in hoeverre je de dwanghandeling zelf kunt controleren en deze niet storend is voor medebewoners.

Wat de Grasboom niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding/behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding/behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging/behandeling voor ernstige somatische/lichamelijke handicaps.
 • Geen nacht- en/of slaapwacht.
 • Geen gecontroleerde (bemande) in- en uitgang binnen het wooncomplex.